Co to jest przedawnienie ?

W praktyce często zdarza się, że wierzyciele, w szczególności firmy windykacyjne, dochodzą przed sądami powszechnymi przedawnionych należności. Stanowią one zobowiązania naturalne, których to zasadniczo dłużnik nie musi (aczkolwiek może) spełnić.

Możliwość uchylenia się dłużnika od zapłaty jest konsekwencją istnienia w prawie polskim instytucji przedawnienia. Zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu cywilnego „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.”, natomiast zgodnie z § 2 tegoż przepisu  „Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia (…)”.

Powyższe oznacza, że każdy dłużnik, po upływie terminu przedawnienia, może odmówić spłaty długu bez żadnych konsekwencji. Ogólny termin przedawnienia wskazany w art. 118 Kodeksu cywilnego wynosi 10 lat, a w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe (np. najem dzierżawa) oraz związanych z działalnością gospodarczą (np. kredyt bankowy, pożyczka bankowa, leasing) – 3 lata. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z momentem, kiedy dane zobowiązanie  staje się wymagalne (np. dzień po upływie wskazanego w umowie terminu zapłaty).

Należy jednak pamiętać, że co do zasady sądy nie badają, czy dochodzone przez wierzyciela roszczenie jest przedawnione! W przypadku wniesienia sprawy do sądu to dłużnik musi podnieść stosowny zarzut procesowy umożliwiający mu uchylenie się od zapłaty. 

[Pomoc prawna w zakresie podniesienia zarzutu przedawnienia] 

Fundacja świadczy bezpłatną pomoc prawną w zakresie podniesienia zarzutu przedawnia pod nr tel. +48 794 376 767, e-mail fundacja@legitimis.pl

2 thoughts on “Co to jest przedawnienie ?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *